Århundrets rettssak

Kjære borger av Kirkenes, Finnmark, Norge, Barentsregionen og verden.

Du innkalles med dette som dommer og jurymedlem til ÅRHUNDRETS RETTSSAK.
Torsdag 9. februar – aktoratets dag
Fredag 10. februar – forsvarets dag
Lørdag 11. februar – dommens dag
Alle dager kl. 17.00-18.30
Sted: Paviljongparken, Kirkenes sentrum
Simultanoversettelse til engelsk og russisk tilgjengelig

Folkedomstolen er en parallell iscenesettelse av det banebrytende søksmålet miljøorganisasjonene Greenpeace Norge og Natur og Ungdom har rettet mot den norske staten for brudd på Grunnlovens § 112 ved å åpne sørøstlige Barentshavet for oljeutvinning.

Selve rettsprosessen vil foregå i Oslo Tingrett –  politisk, geografisk og kulturelt langt fra de arktiske områdene som mest direkte vil merke følgene av oljeutvinning. Århundrets Rettsak finner det derfor riktig at også Barentsregionens innbyggere får si sin dom over ett av vår tids største og viktigste dilemmaer.  Folkedomstolens avgjørelse kan også sees som en generalprøve for  selve rettssaken i Oslo senere i år.

Som sakkyndige vitner for aktorat og forsvar har Folkedomstolen innkalt blant andre: Kari Elisabeth Kaski, Mimir Kristjanssson, Rune Rafaelsen,  Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Bjørn Samset, Niillas Aslaksen Somby, Terje Søviknes, Stine Østnor, Terje Traavik, Ingrid Skjoldvær, Jan Martin Nordbotten, Ole-Gunnar Rasmussen, og Luba Kuzovnikova.

Aktor: Hans Petter Graver, jurist og professor v/Det Juridiske fakultet, UiO.
Forsvarer: Morten Grønvigh, senioradvokat spesiale offshore/maritim industri.

Rettsbygningen, designet og konstruert av kunstner Peder Istad, er samtidig Norges største isskulptur og er inspirert av både arktisk landskap og rettssakens stridsspørsmål.

Klimahensyn og/eller arbeidsplasser?  Ekstremvær og/eller oljeeventyr? Demokrati og/eller mindretallsstyre?  Hellig ku og/eller gullkalv? Virkelighet og/eller teater? Døm selv.

Stortinget gir med stort flertall sin tilslutning til daværende regjerings (AP, SV, SP) forslag om å åpne Barentshavet sørøst for oljevirksomhet. Olje- og energidepartementet inviterer oljeselskapene til å nominere blokker de mener bør være med i utlysningen om 23. konsesjonsrunde.

Stortinget vedtar Grunnlovens § 112§

Olje- og energidepartementet kunngjør utlysning av 23. konsesjonsrunde.
”Ved å starte petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst når vi en milepæl i norsk petroleumsvirksomhet. For første gang siden 1994 skal vi utforske et helt nytt område på norsk sokkel. Dette vil gi unike muligheter for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser, særlig for Nord-Norge”,  sier daværende olje- og energiminister (FrP).

Samtidig foreslår regjeringen å oppdatere forvaltningsplanen for Barentshavet og flytte definisjonen av den arktiske ”iskanten” nordover, noe som vil frigjøre større områder for petroleumsaktivitet. Prosessen skaper kraftig debatt på Stortinget og i media, og meldingen sendes i retur til regjeringen.

Olje- og energidepartementet sender ut tilbud om nye utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde på norsk sokkel til 13 oljeselskaper. Alle de ti utvinningstillatelsene ligger i Barentshavet.

Miljøorganisasjonene Greenpeace Norge og Natur og Ungdom saksøker Staten ved Olje- og energidepartementet for brudd på Grunnlovens § 112 gjennom å tillate leting og mulig boring etter olje og gass i Barentshavet.  Til grunn legger de at oljevirksomheten ”vil påvirke miljøet på en rekke måter som skaper reell risiko for ekstremt negative konsekvenser gjennom ytterligere global oppvarming som følge av økte klimagassutslipp.”
Saken meldes inn for Oslo Tingrett.

Staten, representert ved Regjeringsadvokaten, godtar søksmålet og svarer blant annet:
”Stortinget har tre ganger de senere år (av henholdsvis MDG 2014, KRF/V/SP/MDG 2015 og SV 2016) fått seg forelagt forslag om å stanse 23. konsesjonsrunde, basert på argumenter som i hovedsak er identisk med saksøkernes argumentasjon i stevningen. (Samtlige ble nedstemt med stort flertall. )  Dette illustrerer hvordan søksmålet er et forsøk på rettslig omkamp om en sak som allerede er grundig faglig og demokratisk behandlet, og som har støtte hos et bredt folkevalgt flertall.”

Under Barents Spektakel i Kirkenes iscenesettes en parallell versjon av den kommende rettssaken som en folkedomstol. Utfallet bestemmes av publikum, som er både dommer og jury, gjennom direkteavstemning på forestillingens siste dag.

Produsert av Traavik.Info og Pikene på Broen

Konsept og regi: Morten Traavik

Isarkitektur og design: Peder Istad

Regiassistent og research: Ragnhild Freng Dale

Produsent og research: Guro Vrålstad

Lyddesign: Jørgen Træen

Musikk: The Megaphonic Thrift+ and Inge Bremnes

Animasjonsdesign: Komposter

Kostymer og rekvisitter: Lena Thorsmæhlum

Renselsesritual: Ronald Kvernmo

Isingeniørassistenter: Marius Engan Johansen, Fabian Probul, Taibola (Ilia Kuzubov, Aleksei Maklakov, Nikolai Terentev, Daniil Vlasov)

Maskiner og utstyr: Svein Karisari, Bygg & Maskintjenester AS, Knut Jakola Transport AS, AS Oscar Sundquist

Grafisk design: Valnoir

torsdag 09/02/17 fredag 10/02/17 lørdag 11/02/17

17:00 - 18:30
gratis

Grunnlovens § 112: 

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Send this to a friend